Catabolic reaction

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

[1]catabolic reaction (catabolism): phản ứng dị hóa. Phản ứng phá vỡ phân tử phức tạp thành dạng đơn giản hơn và giải phóng năng lượng chứa trong các cầu nối hóa học. Năng lượng giải phóng ra trong phản ứng dị hóa được dùng cho phản ứng đồng hóa

Liên kết đến đây