Chương trình môn Toán/Mạch kiến thức thống kê và xác suất

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Nội dung môn Toán được tích hợp xoay quanh ba mạch kiến thức: Số, Đại số và Một số yếu tố giải tích; Hình học và Đo lường; Thống kê và Xác suất. Dưới đây là mạch Thống kê và Xác suất.

Nội dung trình bày tường minh, kí hiệu bằng dấu “x”.

Mạch Chủ đề Lớp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Một số yếu tố thống kê x x x x x x x x x x x
Một số yếu tố xác suất x x x x x x x x x x x
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM x x x x x x x x x x x x

Nguồn[sửa]

Liên kết đến đây