Chim Chích chòe nhận ra hình ảnh của mình trong gương

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Chim Chích choè 1 với viền lông trắng xám. Ảnh Prior H, Schwarz A, Güntürkün O, Tạp chí PLoS Sinh vật học, doi:10.1371/journal.pbio.0060202, dẫn theo nguồn http://www.sciencedaily.com
Nghiên cứu cho thấy chim Chích chòe có khả năng nhận ra hình ảnh của chúng trong gương qua những dấu hiệu mỏ và chân. Hình: Prior et al, dẫn theo nguồn http://www.sciencenews.org

  •  1Magpie: Chim Chích chòe, có nơi gọi là chim Ác là.
  • Đọc thêm I, Magpie, Bruce Bower, ScienceNews (Thứ hai, ngày 18 tháng 8, 2008)

Tham khảo

Prior et al. Mirror-Induced Behavior in the Magpie (Pica pica): Evidence of Self-Recognition. PLoS Biology, 2008; 6 (8): e202 DOI: 10.1371/journal.pbio.0060202.

Nguồn