Cofactor

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Trong sinh hoá, cofactor là cơ chất kết hợp với enzyme để một số phản ứng có thể xảy ra.

Liên kết đến đây