Con người có bao nhiêu nhiễm sắc thể?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
22 cặp NST thường có cùng kích thước. Hai NST khác, NST X và Y là NST giới tính. Bức tranh NST người xếp theo hàng ở dạng cặp gọi là kiểu nhân (karyotype).

Ở người, mỗi tế bào bình thường chứa 23 cặp NST, cho tổng số 46 NST. Hai mươi hai cặp gọi là NST thường (autosome), trông giống hệt nhau ở cả nam và nữ. Cặp thứ hai mươi ba gọi là NST giới tính ( sex chromosomes), khác nhau ở nam và nữ. Phụ nữ có hai bản sao của NST X, trong khi đàn ông có một NST X và một NST Y.


Nhiễm sắc thể là gì? Bộ câu hỏi di truyền học đại cương Protein là gì và chúng có chức năng như thế nào?

Nguồn

Liên kết đến đây