Genome là gì ?

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Một genome (hệ gen) là tập hợp toàn bộ DNA của cơ thể, bao gồm tất cả các gene của cơ thể đó. Mỗi genome chứa tất cả thông tin cần để xây dựng và duy trì cơ thể đó. Ở người, một bản sao của toàn bộ hệ gene - có hơn 3 nghìn tỉ cặp base - được chứa trong nhân tế bào.