Genotype

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Genotype (Kiểu gene)

. Sự tổ chức về mặt di truyền của một tế bào hay cơ thể; hoặc là tập hợp alen tại một locus.

. Sự xác định về mặt di truyền của một cá thể mà không biểu hiện ra như những tính trạng bên ngoài.

Liên kết đến đây