Giáo trình JavaScript

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giáo trình JavaScript
Bìa sách
Tên nguyên tác Giáo trình JavaScript
Năm xuất bản năm xuất bản
Tác giả tên các tác giả
Nhà xuất bản tên nhà xuất bản
ISBN-10 mã số ISBN 10 chữ
ISBN-13 mã số ISBN 13 chữ
Ngôn ngữ Ngôn ngữ nguyên tác
Số trang số trang trong sách

Mục lục[sửa]

Chương 1 Lời nói đầu

Chương 2 Nhập môn JavaScript

2.1.Nhúng JavaScript vào file HTML
2.3. Thẻ <NOScript> và </NOSCRIPT>
2.3. Hiển thị một dòng text
2.4. Giao tiếp với người sử dụng
2.5. Điểm lại các lệnh và mở rộng

Chương 3 Biến trong JavaScript

3.1.1 Biến và phân loại biến
3.1.2 Biểu diễn từ tố trong JavaScript
3.1.3 Kiểu dữ liệu
3.1.3.1. Kiểu nguyên (Interger)
3.1.3.2. Kiểu dấu phẩy động (Floating Point)
3.1.3.3. Kiểu logic (Boolean)
3.1.3.4. Kiểu chuỗi (String)

3.2. Xây dựng các biểu thức trong JavaScript định nghĩa và phân loại biểu thức Các toán tử (operator)

3.2.1. Gán
3.2.2. So sánh
3.2.3. Số học
3.2.4. Chuỗi
3.2.5. Logic
3.2.6. Bitwise

Bài tập

3.2.7. Câu hỏi
3.2.8. Trả lời

3.3 Các lệnh Câu lệnh điều kiện

Câu lệnh lặp

3.3.1. Vòng lặp for
3.3.2. while
3.3.3. Break
3.3.4. continue

Các câu lệnh thao tác trên đối tượng

3.3.5. for...in
3.3.6. new
3.3.7. this
3.3.8. with

Các hàm (Functions)

Các hàm có sẵn

3.3.9. eval
3.3.10. parseInt
3.3.11. parseFloat

Mảng (Array)

Sự kiện

Bài tập

3.3.12. Câu hỏi
3.3.13. Trả lời

Chương 4 Các đối tượng trong JavaScript

Đối tượng navigator
Đối tượng window
4.1.1. Các thuộc tính
4.1.2. Các phương thức
4.1.3. Các chương trình xử lý sự kiện
Đối tượng location
Đối tượng frame
4.1.4. Các thuộc tính
4.1.5. Các phương thức
4.1.6. Sử dụng Frame
Đối tượng document
4.1.7. Các thuộc tính
4.1.8. Các phương thức
Đối tượng anchors
Đối tượng forms
4.1.9. Các thuộc tính
4.1.10. Các phương thức
4.1.11. Các chương trình xử lý sự kiện
Đối tượng history
4.1.12. Các thuộc tính
4.1.13. Các phương thức
Đối tượng links
4.1.14. Các thuộc tính
4.1.15. Các chương trình xử lý sự kiện
Đối tượng Math
4.1.16. Các thuộc tính
4.1.17. Các phương thức
Đối tượng Date
4.1.18. Các phương thức
Đối tượng String
4.1.19. Các phương thức
Các phần tử của đối tượng Form
4.1.20. Thuộc tính type
4.1.21. Phần tử button
4.1.22. Phần tử checkbox
4.1.23. Phần tử File Upload
4.1.24. Phần tử hidden
4.1.25. Phần tử Password
4.1.26. Phần tử radio
4.1.27. Phần tử reset
4.1.28. Phần tử select

Chương 5 Mô hình đối tượng (Object Model)

Đối tượng và thuộc tính
Tạo các đối tượng mới
5.1.1. Sử dụng khởi tạo đối tượng
5.1.2. Sử dụng một hàm xây dựng(Constructor Function)
5.1.3. Lập mục lục cho các thuộc tính của đối tượng
5.1.4. Định nghĩa thêm các thuộc tính cho một kiểu đối tượng
5.1.5. Định nghĩa các cách thức
5.1.6. Sử dụng cho các tham chiếu đối tượng (Object References)
5.1.7. Xoá đối tượng

Chương 6 Bảng tổng kết các từ khoá

Chương 7 Tổng kết

Download[sửa]