Giáo trình Tạng văn I—Bài thứ 01

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

 Giáo trình Tạng văn I: 01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20

 

Bảng chữ cái tiếng Tây Tạng. 30 mẫu tự căn bản

ཀ་ ka ཁ་ kha ག་ ga ང་ ṅa
ཅ་ ca ཆ་ cha ཇ་ ja ཉ་ ña
ཏ་ ta ཐ་ tha ད་ da ན་ na
པ་ pa ཕ་ pha བ་ ba མ་ ma
ཙ་ tsa ཚ་ tsha ཛ་ dza -
ཝ་ va ཞ་ źa ཟ་ za ’a
ཡ་ ya ར་ ra ལ་ la -
ཤ་ śa ས་ sa ཧ་ ha a

Cách phát âm những mẫu tự căn bản

Bài tập

Liên kết đến đây