Green Chemistry, 2004, 6, 526 - 532

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
'
A facile method for catalyst immobilisation on silica: nickel-catalysed Kumada reactions in mini-continuous flow and batch reactors
 Tạp chí Green Chemistry 2004 ; 6 (10):526 - 532
 Tác giả   Nam T. S. Phan, David H. Brown and Peter Styring
 Nơi thực hiện   Department of Chemical and Process Engineering, The University of Sheffield, Mappin Street, Sheffield, UK S1 3JD
 Từ khóa   unsymmetrical salen-type, cross-coupling reaction, mini-continuous flow reactor, leaching, heterogeneous catalyst
  DOI   URL  [ PDF]


English[sửa]

Abstract

An unsymmetrical salen-type nickel(II) complex was readily immobilised onto functionalised silica using a convenient tethering method. The supported complex was an effective recyclable heterogeneous catalyst in a room temperature cross-coupling reaction between 4-bromoanisole and phenylmagnesium chloride. Leaching of the metal into solution from the supported catalyst proved almost negligible. The silica-supported catalyst was ideal for use in a mini-continuous flow reactor since it did not exhibit swelling which is common and a problem for organic polymer resin supports.

Tiếng Việt[sửa]

Tóm tắt

Xúc tác phức họ salen bất đối xứng của nickel(II) đã được cố định trên silica có nhóm chức bằng phương pháp tạo dây nối. Xúc tác này có họat tính cao trong phản ứng ghép đôi giữa 4-bromoanisole và phenylmagnesium chloride ở nhiệt độ thường, và có thể được tái sử dụng nhiều lần. Mức độ hòa tan của nickel từ chất mang rắn vào dung dịch phản ứng là không đáng kể. Do không có tính chất trương nở như các lọai xúc tác trên chất mang polymer hữu cơ vốn gây nhiều bất lợi, đây là một trong những lọai xúc tác lý tưởng cho việc thực hiện phản ứng trong các thiết bị liên tục kích thước nhỏ.