Hình học không gian tổng hợp trong các kì thi tốt nghiệp THPT

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
TN THPT GDTX, 2010-2011

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác đều cạnh a. Biết SA vuông góc với mặt phẳng (ABC) và SB = 2a. Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.

TN THPT, 2010-2011

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D với AD = CD = a, AB = 3a. Cạnh bên SA vuông góc với mặt đáy và cạnh bên SC tạo với mặt đáy một góc 45°. Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.

TN THPT, 2009-2010

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy, góc giữa mặt phẳng (SBD) và mặt phẳng đáy bằng 60^{0} . Tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a.

TN 2008-2009, Phân ban, Lần 2

Cho hình chóp S.ABC có mặt bên SBC là tam giác đều cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Biết góc BAC = 120^{0} , tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.

TN 2007-2008, Phân ban, Lần 1

Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng 2a. Gọi I là trung điểm của cạnh BC.

1) Chứng minh SA vuông góc với BC

2) Tính thể tích của khối chóp S.ABI theo a.

TN 2007-2008, Phân ban, Lần 2

Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác ABC vuông góc tại B, đường thẳng SA vuông góc với mặt phẳng (ABC). Biết AB = a, BC=a{\sqrt  {3}} và SA = 3a.

1) Tính thể tích của khối chóp S.ABC theo a.

2) Gọi I là trung điểm của cạnh SC, tính độ dài đoạn thẳng BI theo a.


TN 2005-2006, Phân ban

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với đáy, cạnh bên SB bằng a{\sqrt  {3}} .

1) Tính thể tích của khối chóp S.ABCD

2) Chứng minh trung điểm của cạnh SC là tâm mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD

TN 2006-2007, Phân ban, Lần 1

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông đỉnh B, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Biết SA = AB = BC = a. Tính thể tích của khối chóp S.ABC.

TN 2006-2007, Phân ban, Lần 2

Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, cạnh bên SA vuông góc với đáy và SA = AC. Tính thể tích của khối chóp S.ABCD

Liên kết đến đây