Hydrophobic bond

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

hydrophobic bond: liên kết kỵ nước là liên kết giữa các phân tử có nhóm kỵ nước( rất ít hoặc không tan trong nước vì nhóm ngyên tử không có cực còn gọi là kỵ nước chiếm ưu thế)ngăn chặn các phản ứng xảy ra với phân tử nước.

Liên kết đến đây