Insectivores

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

insectivore (n): động vật ăn côn trùng

Liên kết đến đây