International Symposium at HUT, No.1,March 6th,2006

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Hệ thống đo lực mới sử dụng tụ điện và ứng dụng cho tơ cơ và sợi cơ đơn
NEW FORCE MEASUREMENT SYSTEM USING COMMERCIAL CAPACITOR AND APPLICATION FOR MYOFIBRIL AND MYOCYTES
 Tạp chí International Symposium at HUT. 2006 March 3; 4 (1):58
 Tác giả   Kien Nguyen Phan, Kobayashi Takakazu
 Nơi thực hiện   Electronics Engineering, Shibaura Institute of Technology
 Từ khóa   atomic force microscopy,cantilever- based sensor,force measurement,myofibril,myocytes
  DOI   [ URL]  [ PDF]


English

The combination of atomic force microscopy and commercial capacitor is used as new cantilever- based sensor. The cantilever is actuated by myofirils and/or myocytes under the effect of contracting solution. The vibration of cantilever will create a changing of capacitance value of commercial capacitor. By using capacitive measurement system, we can measure force of myofibril and/or myocytes. In this paper, we will concentrate on the new method using for measurement system. In fact, measurement system is cheaper than others system that mentioned before. These is also very useful for force measurement of many others system.

Tiếng Việt

Sự kết hợp giữa kính hiển vi lực nguyên tử tụ điện thương mại được sử dụng như là một cảm biến mới với cấu trúc cơ khí kiểu mái chìa (hình dáng tương tự với cầu nhảy tại các bể bơi). Cấu trúc mái chìa này được kích thích bởi các tơ cơ hoặc sợi cơ đơn dưới tác động của các dung dịch co cơ. Sự dao động của cấu trúc mái chìa sẽ tạo ra sự thay đổi về giá trị tụ điện. Bằng việc sử dụng hệ thống đo tụ, chúng tôi có thể đo lực của các tơ cơ và sợi cơ đơn. Trong bài báo này, chúng tôi tập trung tới một phương pháp mới sử dụng cho hệ thống đo lường. Trong thực tế, hệ thống đo lường này rẻ hơn các hệ thống đo lường khác đã được đề cập trước đó. Hệ thống này cũng rất hữu hiệu cho việc đo lực cho các hệ thống khác.