International Symposium at HUT, No.3, March 6th, 2006

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Phát hiện đối tượng cho hệ thống robot trông giữ chó
SUBJECTS DETECTION FOR DOG – KEEPER ROBOT SYSTEM
 Tạp chí International Symposium at HUT. 2006 March 3; 4 (1):58
 Tác giả   LE Tien Dung, Takashi KOMEDA, Motoki TAKAGI
 Nơi thực hiện   Electronics Engineering, Shibaura Institute of Technology
 Từ khóa   Robotics, detection,subject capture,dog keeper
  DOI   [ URL]  [ PDF]

English[sửa]

The dog-keeper robot project aims to develop a robot system to supervise a dog. This robot needs to have a dog-like appearance and an ability to understand, to interact with the dog. With its appearance, AIBO is the best animal-like robot to be a social partner of a real dog. Our research purpose is to extend the existing behavior capabilities of AIBO to meet the need. The contribution of this paper is to show how to detect the subjects (dog, AIBO and some objects) after removing the background and shadow in a movie captured by a static camera.

Tiếng Việt[sửa]

Dự án robot trông giữ chó dùng để phát triển hệ thống robot giám sát chó. Robot này cần có hình dáng giống như chó và có khả năng hiểu, tương tác với chó. Cùng với hình dáng của nó, AIBO là robot có hình dáng giống loài vật nhất để trở thành một thành viên của xã hội loài chó. Mục đích nghiên cứu của chúng tôi là nhằm mở rộng khả năng phản ứng đã có của AIBO nhằm đáp ứng được yêu cầu của dự án. Đóng góp của bài báo này là chỉ ra các phát hiện đối tượng (chó, AIBO và một vài đối tượng khác) sau khi loại bỏ nền và độ tối trong một đoạn phim thu nhận được từ camera cố định.