International Symposium at HUT, No.4, March 6th, 2006

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Dụng cụ đo lường cho năng lượng cơ học và hoá học trong quá trình co cơ
Measurement apparatus for chemical and mechanical energy during contraction of muscle fibers
 Tạp chí International Symposium at HUT. 2006 March 3; 4 (1):58
 Tác giả   Takakazu Kobayashi, Takaharu Nakazawa, Kien Nguyen Phan
 Nơi thực hiện   Electronics Engineering, Shibaura Institute of Technology
 Từ khóa   muscle contraction, chemomechanical energy,MDCC-PBP,Mechanical power,ATPase rate
  DOI   [ URL]  [ PDF]


English

We made a measurement system for chemical and mechanical energy changes during contraction of skeleton muscle fibers with high time resolution by using inorganic phosphate binding protein with fluorescence probe, MDCC-PBP, which is developed by technology of genetic engineering. Shortening velocity-force (load) relation was obtained from tension changes when muscle fibers was shortened at various constant velocity. Furthermore, mechanical power was obtained from multiplying velocity to shortening velocity-tension (load) relation. The efficiency of chemical and mechanical energy, ATP hydrolysis from shortening velocity- ATPase rate relation, which is equivalent to rate of flourescence change of MDCC-PBP.

Tiếng Việt

Chúng tôi đã chế tạo ra hệ thống đo lường cho việc theo dõi các thay đổi năng lượng hóa học năng lượng cơ học trong các cấu trúc cơ xương với độ phân giải cao thông qua việc sử dụng cấu trúc protein có gắn thành phần phốt phát trong cấu trúc và đầu đo huỳnh quang, gọi tắt là MDCC-PBP mà nó được phát triển bởi công nghệ kỹ thuật gen. Mối quan hệ giữa lực vận tốc co cơ được thu nhận thông qua sự thay đổi sức căng khi các sợi cơ co lại với một tốc độ không đổi. Hơn thế nữa, năng lượng cơ học cũng được thu nhận bằng cách nhân tốc độ với mối quan hệ sức căng tốc độ co. Hiệu suất của năng lượng hoá học năng lượng cơ học, quá trình thủy phân ATP thu được từ quan hệ giữa tốc độ hoạt tính ATPase với tốc độ co cơ, cũng tương đương với tốc độ thay đổi của MDCC-PBP.