International Symposium at HUT, No. 2, March 6th, 2006

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Giới thiệu nghiên cứu về cơ sở dữ liệu cảm biến từ xa và ứng dụng cho quá trình theo dõi môi trường tại Việt Nam
AN INTRODUCTION OF THE RESEARCH ON REMOTE SENSING DATABASE AND APPLICATIONS FOR ENVIRONMENTAL MONITORING IN VIETNAM
 Tạp chí International Symposium at HUT. 2006 March 3; 4 (1):58
 Tác giả   An Van Ngoc
 Nơi thực hiện   Electronics Engineering, Shibaura Institute of Technology
 Từ khóa   Remote sensing, NOAA,error corection,geometric correction
  DOI   [ URL]  [ PDF]

English[sửa]

This paper introduces the research that creates a remote sensing database in more detail for Vietnam and builds applications for object mapping and disasters detection. NOAA/AVHRR (NOAA), Terra, Aqua/MODIS (MODIS) and GMS data are used. Four steps of the research and the study plan are described. Current study is concentrating on the pre-processing data sub-step with proposal algorithms to improve the error correction and geometric correction algorithms for NOAA data.

Tiếng Việt[sửa]

Bài báo này giới thiệu một nghiên cứu nhằm mục đích thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin viễn thám chi tiết cho Việt Nam, sau đó xây dựng ứng dụng tạo bản đồ các đối tượng và phát hiện thiên tai. Dữ liệu dùng cho nghiên cứu là NOAA/AVHRR (NOAA), Aqua/MODIS (MODIS) và GMS. Bài báo sẽ trình bày bốn bước cơ bản của nghiên cứu cũng như kế hoạch thực hiện. Tại thời điểm hiện tại, nghiên cứu này đang tập trung vào bước tiền xử lý dữ liệu NOAA với việc cải tiến các thuật toán sửa lỗi và hiệu chỉnh biến đổi hình học.