Journal of Science and Technology Development, 2000, 6, 67-72

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
'
Toluene alkylation with modified bentonite catalysts
 Tạp chí Journal of Science and Technology Development 2000 ; 6 ():67 - 72
 Tác giả   Hoa T. V. Tran, Hai H. Tran, Nam T. S. Phan
 Nơi thực hiện   Department of Chemical Technology, HCMC University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet, Ho Chi Minh City, Viet Nam
 Từ khóa   Binh Thuan bentonite, cation-exchange, alkylation, aluminum, iron, zinc
  DOI   [ URL]  [ PDF]


English

Abstract

Modified Binh Thuan bentonite catalysts have been prepared by the cation-exchange method using iron(III), aluminum(III) and zinc(II). They have been shown to be effective in the heterogeneous catalysis of toluene alkylation with tert-butyl bromide. Good to excellent yields have been achieved.

Tiếng Việt

Tóm tắt

Bentonite Bình Thuận đã được biến tính làm xúc tác bằng phương pháp trao đổi với các ion sắt(III), nhôm(III), và kẽm(II). Các xúc tác có họat tính cao trong phản ứng alkyl hóa toluene bằng tert-butyl bromide. Phản ứng đạt hiệu suất cao.