Kỹ thuật tổ chức

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

(trang đang được xây dựng)

  • SẢN XUẤT TIÊU BẢN TỔ CHỨC HỌC
  • Tiêu bản máu

- Chuẩn bị phiến kính, lam kính

- Cồn và các loại hóa chất

- Cách lấy máu gia súc

- Lây máu gia cầm

- Phương pháp phiết kính

- Phương pháp nhuộm

  • Tiêu bản các cơ quan nội tạng

- Cách lấy mẫu

- Bảo quản trong Formon

- Tỉa mẫu (trimming)

- Đúc parafin (embedding)

- Nhuộm (staining)

- Kỹ thuật nhuộm tiêu bản từ mô thần kinh

  • Kỹ thuật kính hiển vi thông thường

Nguyễn Bá Tiếp