Lịch sử 10 - Phần hai - Chương 1 Bài 15, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

BÀI 15: THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC UỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X)

I. CHẾ ĐỘ CAI TRỊ CẢU CÁC TRIỀU ĐẠI PHONG KIẾN PHƯƠNG BẮC VÀ NHỮNG CHUYỂN BIẾN TRONG KINH TẾ VĂN HÓA, XÃ HỘI VIỆT NAM

1. Chế độ cai trị

a) Tổ chức bộ máy cai trị

b) Chính sách bóc lột về kinh tế và đồng hóa về văn hóa


2. Những chuyển biến về kinh tế, văn hóa và xã hội

a) Về kinh tế

b) Về văn hóa, xã hội

Lịch sử 10, NXBGD


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỜI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
  PHẦN 3: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.