Lịch sử 10 - Phần hai - Chương 3 Bài 21, NXBGD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

CHƯƠNG 3: VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ XVI ĐẾN THẾ KỈ XVIII

BÀI 21: BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN GIỮA CÁC THẾ KỈ XVI - XVIII

1. Sự sụp đổ của nhà triều Lê Sơ, Nhà Mạc được thành lập

2. Đất nước bị chia cắt

3. Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài

4. Chính quyền ở Đàng Trong

Lịch sử 10, NXBGD


  PHẦN 1: LỊCH SỬ THẾ GIỜI THỜI NGUYÊN THỦY, CỔ ĐẠI VÀ TRUNG ĐẠI
  PHẦN 2: LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NGUỒN GỐC ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX
  PHẦN 3: LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI
  CHƯƠNG 1:
  CHƯƠNG 2:
  CHƯƠNG 3:
  CHƯƠNG 4:
  CHƯƠNG 5:
  CHƯƠNG 6:

Bài

01 - 02

Liên kết đến đây

Xem thêm liên kết đến trang này.