List of MeSH codes (A01)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "A" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

MeSH A01 --- body regions Thể loại:Các bộ phận trong cơ thể

MeSH A01.047 --- abdomen Thể loại:Bụng

MeSH A01.176 --- back Thể loại:Lưng

MeSH A01.236 --- breast Thể loại:Vú

MeSH A01.378 --- extremities Thể loại:Chi

MeSH A01.456 --- head Thể loại:Đầu

MeSH A01.598 --- neck Thể loại:Cổ

MeSH A01.673 --- pelvis Thể loại:Xương chậu

MeSH A01.719 --- perineum Thể loại:Đáy chậu

MeSH A01.911 --- thorax Thể loại:Ngực

MeSH A01.960 --- viscera Thể loại:Tạng

Liên kết đến đây