List of MeSH codes (A04)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "A" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

MeSH A04 --- respiratory system[sửa]

MeSH A04.329 --- larynx[sửa]

MeSH A04.411 --- lung[sửa]

MeSH A04.531 --- nose[sửa]

MeSH A04.623 --- pharynx[sửa]

MeSH A04.716 --- pleura[sửa]

MeSH A04.760 --- respiratory mucosa[sửa]

MeSH A04.889 --- trachea[sửa]

Liên kết đến đây