List of MeSH codes (A09)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "A" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

MeSH A09 --- sense organs[sửa]

MeSH A09.246 --- ear[sửa]

MeSH A09.246.272 --- ear, external[sửa]

MeSH A09.246.397 --- ear, middle[sửa]

MeSH A09.246.631 --- ear, inner[sửa]

MeSH A09.371 --- eye[sửa]

MeSH A09.371.060 --- anterior eye segment[sửa]

MeSH A09.371.192 --- conjunctiva[sửa]

MeSH A09.371.337 --- eyelids[sửa]

MeSH A09.371.463 --- lacrimal apparatus[sửa]

MeSH A09.371.509 --- lens, crystalline[sửa]

MeSH A09.371.613 --- oculomotor muscles[sửa]

MeSH A09.371.670 --- pigment epithelium of eye[sửa]

MeSH A09.371.729 --- retina[sửa]

MeSH A09.371.784 --- sclera[sửa]

MeSH A09.371.894 --- uvea[sửa]

MeSH A09.371.943 --- vitreous body[sửa]

MeSH A09.531 --- nose[sửa]

MeSH A09.531.623 --- olfactory mucosa[sửa]

MeSH A09.531.940 --- vomeronasal organ[sửa]

MeSH A09.846 --- taste buds[sửa]

Liên kết đến đây