List of MeSH codes (B03)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "B" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH B03 --- bacteria[sửa]

MeSH B03.110 --- atypical bacterial forms[sửa]

MeSH B03.110.422 --- l forms[sửa]

MeSH B03.110.761 --- spheroplasts[sửa]

MeSH B03.120 --- bacteria, aerobic[sửa]

MeSH B03.130 --- bacteria, anaerobic[sửa]

MeSH B03.140 --- Bacteroidetes[sửa]

MeSH B03.140.094 --- bacteroidaceae[sửa]

MeSH B03.140.190 --- flavobacteriaceae[sửa]

MeSH B03.140.200 --- flexibacteraceae[sửa]

MeSH B03.140.750 --- rhodothermus[sửa]

MeSH B03.140.800 --- sphingobacterium[sửa]

MeSH B03.150 --- biofilms[sửa]

MeSH B03.165 --- blood-borne pathogens[sửa]

MeSH B03.250 --- chlorobi[sửa]

MeSH B03.250.140 --- chlorobium[sửa]

MeSH B03.275 --- chloroflexi[sửa]

MeSH B03.275.150 --- chloroflexus[sửa]

MeSH B03.280 --- cyanobacteria[sửa]

MeSH B03.280.100 --- anabaena[sửa]

MeSH B03.280.110 --- aphanizomenon[sửa]

MeSH B03.280.200 --- cyanothece[sửa]

MeSH B03.280.210 --- cylindrospermopsis[sửa]

MeSH B03.280.500 --- microcystis[sửa]

MeSH B03.280.550 --- nodularia[sửa]

MeSH B03.280.575 --- nostoc[sửa]

MeSH B03.280.650 --- plectonema[sửa]

MeSH B03.280.745 --- synechococcus[sửa]

MeSH B03.280.750 --- synechocystis[sửa]

MeSH B03.300 --- endospore-forming bacteria[sửa]

MeSH B03.300.390 --- gram-positive endospore-forming bacteria[sửa]

MeSH B03.370 --- fusobacteria[sửa]

MeSH B03.370.250 --- fusobacterium[sửa]

MeSH B03.370.437 --- leptotrichia[sửa]

MeSH B03.370.600 --- propionigenium[sửa]

MeSH B03.370.700 --- streptobacillus[sửa]

MeSH B03.440 --- gram-negative bacteria[sửa]

MeSH B03.440.040 --- anaplasmataceae[sửa]

MeSH B03.440.050 --- arcobacter[sửa]

MeSH B03.440.090 --- bartonellaceae[sửa]

MeSH B03.440.100 --- buchnera[sửa]

MeSH B03.440.180 --- campylobacter[sửa]

MeSH B03.440.190 --- chlamydiales[sửa]

MeSH B03.440.210 --- chloroflexus[sửa]

MeSH B03.440.375 --- gastrospirillum[sửa]

MeSH B03.440.400 --- gram-negative aerobic bacteria[sửa]

MeSH B03.440.425 --- gram-negative anaerobic bacteria[sửa]

MeSH B03.440.450 --- gram-negative facultatively anaerobic rods[sửa]

MeSH B03.440.475 --- gram-negative oxygenic photosynthetic bacteria[sửa]

MeSH B03.440.500 --- helicobacter[sửa]

MeSH B03.440.520 --- lawsonia bacteria[sửa]

MeSH B03.440.540 --- methylosinus[sửa]

MeSH B03.440.560 --- mollicutes[sửa]

MeSH B03.440.595 --- oceanospirillaceae[sửa]

MeSH B03.440.602 --- ornithobacterium[sửa]

MeSH B03.440.612 --- piscirickettsiaceae[sửa]

MeSH B03.440.623 --- rhodobacter[sửa]

MeSH B03.440.645 --- rhodomicrobium[sửa]

MeSH B03.440.646 --- rhodovulum[sửa]

MeSH B03.440.647 --- rickettsiaceae[sửa]

MeSH B03.440.680 --- roseobacter[sửa]

MeSH B03.440.840 --- spirillaceae[sửa]

MeSH B03.510 --- gram-positive bacteria[sửa]

MeSH B03.510.024 --- actinobacteria[sửa]

MeSH B03.510.400 --- gram-positive cocci[sửa]

MeSH B03.510.415 --- gram-positive endospore-forming bacteria[sửa]

MeSH B03.510.460 --- gram-positive rods[sửa]

MeSH B03.660 --- proteobacteria[sửa]

MeSH B03.660.050 --- alphaproteobacteria[sửa]

MeSH B03.660.075 --- betaproteobacteria[sửa]

MeSH B03.660.125 --- deltaproteobacteria[sửa]

MeSH B03.660.150 --- epsilonproteobacteria[sửa]

MeSH B03.660.250 --- gammaproteobacteria[sửa]

MeSH B03.851 --- spirochaetales[sửa]

MeSH B03.851.475 --- leptospiraceae[sửa]

MeSH B03.851.595 --- spirochaetaceae[sửa]

MeSH B03.867 --- spores[sửa]

MeSH B03.867.680 --- spores, bacterial[sửa]

MeSH B03.900 --- sulfur-reducing bacteria[sửa]

MeSH B03.900.174 --- desulfitobacterium[sửa]

MeSH B03.900.300 --- desulfotomaculum[sửa]

MeSH B03.900.350 --- desulfovibrio[sửa]

MeSH B03.900.370 --- desulfuromonas[sửa]

Liên kết đến đây