List of MeSH codes (B04)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "B" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH B04 --- viruses[sửa]

MeSH B04.080 --- arboviruses[sửa]

MeSH B04.100 --- archaeal viruses[sửa]

MeSH B04.100.224 --- fuselloviridae[sửa]

MeSH B04.100.250 --- guttaviridae[sửa]

MeSH B04.100.450 --- lipothrixviridae[sửa]

MeSH B04.100.500 --- myoviridae[sửa]

MeSH B04.100.700 --- rudiviridae[sửa]

MeSH B04.100.750 --- siphoviridae[sửa]

MeSH B04.123 --- bacteriophages[sửa]

MeSH B04.123.100 --- bacillus phages[sửa]

MeSH B04.123.150 --- caudovirales[sửa]

MeSH B04.123.205 --- coliphages[sửa]

MeSH B04.123.210 --- corticoviridae[sửa]

MeSH B04.123.230 --- cystoviridae[sửa]

MeSH B04.123.370 --- inoviridae[sửa]

MeSH B04.123.450 --- leviviridae[sửa]

MeSH B04.123.470 --- microviridae[sửa]

MeSH B04.123.502 --- mycobacteriophages[sửa]

MeSH B04.123.655 --- prophages[sửa]

MeSH B04.123.660 --- pseudomonas phages[sửa]

MeSH B04.123.691 --- rna phages[sửa]

MeSH B04.123.706 --- salmonella phages[sửa]

MeSH B04.123.831 --- staphylococcus phages[sửa]

MeSH B04.123.850 --- streptococcus phages[sửa]

MeSH B04.123.900 --- tectiviridae[sửa]

MeSH B04.265 --- defective viruses[sửa]

MeSH B04.265.270 --- hepatitis delta virus[sửa]

MeSH B04.265.600 --- sarcoma viruses, murine[sửa]

MeSH B04.265.658 --- satellite viruses[sửa]

MeSH B04.265.700 --- sspe virus[sửa]

MeSH B04.280 --- dna viruses[sửa]

MeSH B04.280.030 --- adenoviridae[sửa]

MeSH B04.280.037 --- anellovirus[sửa]

MeSH B04.280.045 --- ascoviridae[sửa]

MeSH B04.280.049 --- asfarviridae[sửa]

MeSH B04.280.065 --- baculoviridae[sửa]

MeSH B04.280.068 --- badnavirus[sửa]

MeSH B04.280.090 --- caudovirales[sửa]

MeSH B04.280.100 --- caulimovirus[sửa]

MeSH B04.280.120 --- circoviridae[sửa]

MeSH B04.280.224 --- fuselloviridae[sửa]

MeSH B04.280.350 --- geminiviridae[sửa]

MeSH B04.280.362 --- guttaviridae[sửa]

MeSH B04.280.375 --- hepadnaviridae[sửa]

MeSH B04.280.382 --- herpesviridae[sửa]

MeSH B04.280.400 --- inoviridae[sửa]

MeSH B04.280.410 --- iridoviridae[sửa]

MeSH B04.280.450 --- lipothrixviridae[sửa]

MeSH B04.280.470 --- microviridae[sửa]

MeSH B04.280.500 --- nanovirus[sửa]

MeSH B04.280.505 --- nimaviridae[sửa]

MeSH B04.280.535 --- papillomaviridae[sửa]

MeSH B04.280.580 --- parvoviridae[sửa]

MeSH B04.280.600 --- phycodnaviridae[sửa]

MeSH B04.280.630 --- polydnaviridae[sửa]

MeSH B04.280.640 --- polyomaviridae[sửa]

MeSH B04.280.650 --- poxviridae[sửa]

MeSH B04.280.775 --- rudiviridae[sửa]

MeSH B04.280.900 --- tectiviridae[sửa]

MeSH B04.423 --- helper viruses[sửa]

MeSH B04.450 --- hepatitis viruses[sửa]

MeSH B04.450.100 --- adenoviruses, canine[sửa]

MeSH B04.450.355 --- gb virus b[sửa]

MeSH B04.450.360 --- GB virus C[sửa]

MeSH B04.450.390 --- hepadnaviridae[sửa]

MeSH B04.450.410 --- hepacivirus[sửa]

MeSH B04.450.411 --- hepatitis delta virus[sửa]

MeSH B04.450.412 --- hepatitis e virus[sửa]

MeSH B04.450.416 --- hepatitis virus, duck[sửa]

MeSH B04.450.420 --- hepatovirus[sửa]

MeSH B04.450.580 --- murine hepatitis virus[sửa]

MeSH B04.525 --- insect viruses[sửa]

MeSH B04.525.045 --- ascoviridae[sửa]

MeSH B04.525.100 --- baculoviridae[sửa]

MeSH B04.525.150 --- densovirinae[sửa]

MeSH B04.525.250 --- entomopoxvirinae[sửa]

MeSH B04.525.400 --- iridovirus[sửa]

MeSH B04.525.515 --- nodaviridae[sửa]

MeSH B04.525.630 --- polydnaviridae[sửa]

MeSH B04.700 --- oncolytic viruses[sửa]

MeSH B04.715 --- plant viruses[sửa]

MeSH B04.715.068 --- badnavirus[sửa]

MeSH B04.715.081 --- bromoviridae[sửa]

MeSH B04.715.100 --- carlavirus[sửa]

MeSH B04.715.110 --- closteroviridae[sửa]

MeSH B04.715.150 --- comoviridae[sửa]

MeSH B04.715.270 --- geminiviridae[sửa]

MeSH B04.715.430 --- luteovirus[sửa]

MeSH B04.715.464 --- mosaic viruses[sửa]

MeSH B04.715.500 --- nanovirus[sửa]

MeSH B04.715.600 --- phycodnaviridae[sửa]

MeSH B04.715.620 --- potexvirus[sửa]

MeSH B04.715.635 --- potyviridae[sửa]

MeSH B04.715.750 --- sequiviridae[sửa]

MeSH B04.715.780 --- tenuivirus[sửa]

MeSH B04.715.810 --- tombusviridae[sửa]

MeSH B04.715.820 --- tospovirus[sửa]

MeSH B04.715.850 --- tymoviridae[sửa]

MeSH B04.725 --- proviruses[sửa]

MeSH B04.800 --- reassortant viruses[sửa]

MeSH B04.820 --- rna viruses[sửa]

MeSH B04.820.057 --- arenaviridae[sửa]

MeSH B04.820.069 --- astroviridae[sửa]

MeSH B04.820.075 --- birnaviridae[sửa]

MeSH B04.820.081 --- bromoviridae[sửa]

MeSH B04.820.087 --- bunyaviridae[sửa]

MeSH B04.820.095 --- caliciviridae[sửa]

MeSH B04.820.100 --- carlavirus[sửa]

MeSH B04.820.110 --- closteroviridae[sửa]

MeSH B04.820.150 --- comoviridae[sửa]

MeSH B04.820.180 --- cystoviridae[sửa]

MeSH B04.820.250 --- flaviviridae[sửa]

MeSH B04.820.330 --- hepatitis e virus[sửa]

MeSH B04.820.410 --- leviviridae[sửa]

MeSH B04.820.430 --- luteovirus[sửa]

MeSH B04.820.455 --- mononegavirales[sửa]

MeSH B04.820.464 --- mosaic viruses[sửa]

MeSH B04.820.504 --- nidovirales[sửa]

MeSH B04.820.515 --- nodaviridae[sửa]

MeSH B04.820.545 --- orthomyxoviridae[sửa]

MeSH B04.820.562 --- picobirnavirus[sửa]

MeSH B04.820.565 --- picornaviridae[sửa]

MeSH B04.820.580 --- potexvirus[sửa]

MeSH B04.820.590 --- potyviridae[sửa]

MeSH B04.820.630 --- reoviridae[sửa]

MeSH B04.820.650 --- retroviridae[sửa]

MeSH B04.820.750 --- sequiviridae[sửa]

MeSH B04.820.800 --- tenuivirus[sửa]

MeSH B04.820.850 --- togaviridae[sửa]

MeSH B04.820.860 --- tombusviridae[sửa]

MeSH B04.820.880 --- totiviridae[sửa]

MeSH B04.820.900 --- tymoviridae[sửa]

MeSH B04.909 --- vertebrate viruses[sửa]

MeSH B04.909.142 --- blood-borne pathogens[sửa]

MeSH B04.909.204 --- dna viruses[sửa]

MeSH B04.909.574 --- oncogenic viruses[sửa]

MeSH B04.909.624 --- papillomaviridae[sửa]

MeSH B04.909.675 --- polyomaviridae[sửa]

MeSH B04.909.777 --- rna viruses[sửa]

Liên kết đến đây