List of MeSH codes (B04)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "B" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH B04 --- viruses

MeSH B04.080 --- arboviruses

MeSH B04.100 --- archaeal viruses

MeSH B04.100.224 --- fuselloviridae

MeSH B04.100.250 --- guttaviridae

MeSH B04.100.450 --- lipothrixviridae

MeSH B04.100.500 --- myoviridae

MeSH B04.100.700 --- rudiviridae

MeSH B04.100.750 --- siphoviridae

MeSH B04.123 --- bacteriophages

MeSH B04.123.100 --- bacillus phages

MeSH B04.123.150 --- caudovirales

MeSH B04.123.205 --- coliphages

MeSH B04.123.210 --- corticoviridae

MeSH B04.123.230 --- cystoviridae

MeSH B04.123.370 --- inoviridae

MeSH B04.123.450 --- leviviridae

MeSH B04.123.470 --- microviridae

MeSH B04.123.502 --- mycobacteriophages

MeSH B04.123.655 --- prophages

MeSH B04.123.660 --- pseudomonas phages

MeSH B04.123.691 --- rna phages

MeSH B04.123.706 --- salmonella phages

MeSH B04.123.831 --- staphylococcus phages

MeSH B04.123.850 --- streptococcus phages

MeSH B04.123.900 --- tectiviridae

MeSH B04.265 --- defective viruses

MeSH B04.265.270 --- hepatitis delta virus

MeSH B04.265.600 --- sarcoma viruses, murine

MeSH B04.265.658 --- satellite viruses

MeSH B04.265.700 --- sspe virus

MeSH B04.280 --- dna viruses

MeSH B04.280.030 --- adenoviridae

MeSH B04.280.037 --- anellovirus

MeSH B04.280.045 --- ascoviridae

MeSH B04.280.049 --- asfarviridae

MeSH B04.280.065 --- baculoviridae

MeSH B04.280.068 --- badnavirus

MeSH B04.280.090 --- caudovirales

MeSH B04.280.100 --- caulimovirus

MeSH B04.280.120 --- circoviridae

MeSH B04.280.224 --- fuselloviridae

MeSH B04.280.350 --- geminiviridae

MeSH B04.280.362 --- guttaviridae

MeSH B04.280.375 --- hepadnaviridae

MeSH B04.280.382 --- herpesviridae

MeSH B04.280.400 --- inoviridae

MeSH B04.280.410 --- iridoviridae

MeSH B04.280.450 --- lipothrixviridae

MeSH B04.280.470 --- microviridae

MeSH B04.280.500 --- nanovirus

MeSH B04.280.505 --- nimaviridae

MeSH B04.280.535 --- papillomaviridae

MeSH B04.280.580 --- parvoviridae

MeSH B04.280.600 --- phycodnaviridae

MeSH B04.280.630 --- polydnaviridae

MeSH B04.280.640 --- polyomaviridae

MeSH B04.280.650 --- poxviridae

MeSH B04.280.775 --- rudiviridae

MeSH B04.280.900 --- tectiviridae

MeSH B04.423 --- helper viruses

MeSH B04.450 --- hepatitis viruses

MeSH B04.450.100 --- adenoviruses, canine

MeSH B04.450.355 --- gb virus b

MeSH B04.450.360 --- GB virus C

MeSH B04.450.390 --- hepadnaviridae

MeSH B04.450.410 --- hepacivirus

MeSH B04.450.411 --- hepatitis delta virus

MeSH B04.450.412 --- hepatitis e virus

MeSH B04.450.416 --- hepatitis virus, duck

MeSH B04.450.420 --- hepatovirus

MeSH B04.450.580 --- murine hepatitis virus

MeSH B04.525 --- insect viruses

MeSH B04.525.045 --- ascoviridae

MeSH B04.525.100 --- baculoviridae

MeSH B04.525.150 --- densovirinae

MeSH B04.525.250 --- entomopoxvirinae

MeSH B04.525.400 --- iridovirus

MeSH B04.525.515 --- nodaviridae

MeSH B04.525.630 --- polydnaviridae

MeSH B04.700 --- oncolytic viruses

MeSH B04.715 --- plant viruses

MeSH B04.715.068 --- badnavirus

MeSH B04.715.081 --- bromoviridae

MeSH B04.715.100 --- carlavirus

MeSH B04.715.110 --- closteroviridae

MeSH B04.715.150 --- comoviridae

MeSH B04.715.270 --- geminiviridae

MeSH B04.715.430 --- luteovirus

MeSH B04.715.464 --- mosaic viruses

MeSH B04.715.500 --- nanovirus

MeSH B04.715.600 --- phycodnaviridae

MeSH B04.715.620 --- potexvirus

MeSH B04.715.635 --- potyviridae

MeSH B04.715.750 --- sequiviridae

MeSH B04.715.780 --- tenuivirus

MeSH B04.715.810 --- tombusviridae

MeSH B04.715.820 --- tospovirus

MeSH B04.715.850 --- tymoviridae

MeSH B04.725 --- proviruses

MeSH B04.800 --- reassortant viruses

MeSH B04.820 --- rna viruses

MeSH B04.820.057 --- arenaviridae

MeSH B04.820.069 --- astroviridae

MeSH B04.820.075 --- birnaviridae

MeSH B04.820.081 --- bromoviridae

MeSH B04.820.087 --- bunyaviridae

MeSH B04.820.095 --- caliciviridae

MeSH B04.820.100 --- carlavirus

MeSH B04.820.110 --- closteroviridae

MeSH B04.820.150 --- comoviridae

MeSH B04.820.180 --- cystoviridae

MeSH B04.820.250 --- flaviviridae

MeSH B04.820.330 --- hepatitis e virus

MeSH B04.820.410 --- leviviridae

MeSH B04.820.430 --- luteovirus

MeSH B04.820.455 --- mononegavirales

MeSH B04.820.464 --- mosaic viruses

MeSH B04.820.504 --- nidovirales

MeSH B04.820.515 --- nodaviridae

MeSH B04.820.545 --- orthomyxoviridae

MeSH B04.820.562 --- picobirnavirus

MeSH B04.820.565 --- picornaviridae

MeSH B04.820.580 --- potexvirus

MeSH B04.820.590 --- potyviridae

MeSH B04.820.630 --- reoviridae

MeSH B04.820.650 --- retroviridae

MeSH B04.820.750 --- sequiviridae

MeSH B04.820.800 --- tenuivirus

MeSH B04.820.850 --- togaviridae

MeSH B04.820.860 --- tombusviridae

MeSH B04.820.880 --- totiviridae

MeSH B04.820.900 --- tymoviridae

MeSH B04.909 --- vertebrate viruses

MeSH B04.909.142 --- blood-borne pathogens

MeSH B04.909.204 --- dna viruses

MeSH B04.909.574 --- oncogenic viruses

MeSH B04.909.624 --- papillomaviridae

MeSH B04.909.675 --- polyomaviridae

MeSH B04.909.777 --- rna viruses

Liên kết đến đây