List of MeSH codes (B05)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

The following is a list of the "B" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

MeSH B05 --- fungi[sửa]

MeSH B05.107 --- ascomycota[sửa]

MeSH B05.179 --- basidiomycota[sửa]

MeSH B05.248 --- blood-borne pathogens[sửa]

MeSH B05.283 --- chytridiomycota[sửa]

MeSH B05.295 --- fungal components[sửa]

MeSH B05.300 --- fungi, unclassified[sửa]

MeSH B05.340 --- lichens[sửa]

MeSH B05.360 --- microsporidia[sửa]

MeSH B05.381 --- mitosporic fungi[sửa]

MeSH B05.655 --- mycorrhizae[sửa]

MeSH B05.792 --- spores[sửa]

MeSH B05.930 --- yeasts[sửa]

MeSH B05.975 --- zygomycota[sửa]

Liên kết đến đây