List of MeSH codes (B07)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "B" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

MeSH B07 --- archaea[sửa]

MeSH B07.050 --- blood-borne pathogens[sửa]

MeSH B07.075 --- crenarchaeota[sửa]

MeSH B07.075.200 --- desulfurococcales[sửa]

MeSH B07.075.725 --- sulfolobales[sửa]

MeSH B07.075.800 --- thermoproteales[sửa]

MeSH B07.200 --- euryarchaeota[sửa]

MeSH B07.200.080 --- archaeoglobales[sửa]

MeSH B07.200.400 --- halobacteriales[sửa]

MeSH B07.200.492 --- methanobacteriales[sửa]

MeSH B07.200.538 --- methanococcales[sửa]

MeSH B07.200.705 --- methanomicrobiales[sửa]

MeSH B07.200.765 --- methanosarcinales[sửa]

MeSH B07.200.825 --- thermococcales[sửa]

MeSH B07.200.850 --- thermoplasmales[sửa]

MeSH B07.500 --- korarchaeota[sửa]

MeSH B07.600 --- nanoarchaeota[sửa]

Liên kết đến đây