List of MeSH codes (C04)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "C" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH C04 --- neoplasms[sửa]

MeSH C04.182 --- cysts[sửa]

MeSH C04.182.044 --- arachnoid cysts[sửa]

MeSH C04.182.089 --- bone cysts[sửa]

MeSH C04.182.117 --- branchioma[sửa]

MeSH C04.182.156 --- breast cyst[sửa]

MeSH C04.182.195 --- bronchogenic cyst[sửa]

MeSH C04.182.197 --- chalazion[sửa]

MeSH C04.182.198 --- choledochal cyst[sửa]

MeSH C04.182.201 --- dermoid cyst[sửa]

MeSH C04.182.254 --- epidermal cyst[sửa]

MeSH C04.182.281 --- esophageal cyst[sửa]

MeSH C04.182.300 --- follicular cyst[sửa]

MeSH C04.182.347 --- ganglion cysts[sửa]

MeSH C04.182.430 --- lymphocele[sửa]

MeSH C04.182.444 --- mediastinal cyst[sửa]

MeSH C04.182.473 --- mesenteric cyst[sửa]

MeSH C04.182.511 --- mucocele[sửa]

MeSH C04.182.612 --- ovarian cysts[sửa]

MeSH C04.182.640 --- pancreatic cyst[sửa]

MeSH C04.182.668 --- parovarian cyst[sửa]

MeSH C04.182.710 --- pilonidal sinus[sửa]

MeSH C04.182.766 --- ranula[sửa]

MeSH C04.182.867 --- synovial cyst[sửa]

MeSH C04.182.902 --- thyroglossal cyst[sửa]

MeSH C04.182.946 --- urachal cyst[sửa]

MeSH C04.445 --- hamartoma[sửa]

MeSH C04.445.435 --- hamartoma syndrome, multiple[sửa]

MeSH C04.445.620 --- proteus syndrome[sửa]

MeSH C04.445.810 --- tuberous sclerosis[sửa]

MeSH C04.557 --- neoplasms by histologic type[sửa]

MeSH C04.557.227 --- histiocytic disorders, malignant[sửa]

MeSH C04.557.337 --- leukemia[sửa]

MeSH C04.557.375 --- lymphatic vessel tumors[sửa]

MeSH C04.557.386 --- lymphoma[sửa]

MeSH C04.557.435 --- neoplasms, complex and mixed[sửa]

MeSH C04.557.450 --- neoplasms, connective and soft tissue[sửa]

MeSH C04.557.465 --- neoplasms, germ cell and embryonal[sửa]

MeSH C04.557.470 --- neoplasms, glandular and epithelial[sửa]

MeSH C04.557.475 --- neoplasms, gonadal tissue[sửa]

MeSH C04.557.580 --- neoplasms, nerve tissue[sửa]

MeSH C04.557.645 --- neoplasms, vascular tissue[sửa]

MeSH C04.557.665 --- nevi and melanomas[sửa]

MeSH C04.557.695 --- odontogenic tumors[sửa]

MeSH C04.588 --- neoplasms by site[sửa]

MeSH C04.588.033 --- abdominal neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.083 --- anal gland neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.149 --- bone neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.180 --- breast neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.274 --- digestive system neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.322 --- endocrine gland neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.364 --- eye neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.443 --- head and neck neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.448 --- hematologic neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.531 --- mammary neoplasms, animal[sửa]

MeSH C04.588.614 --- nervous system neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.699 --- pelvic neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.805 --- skin neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.839 --- soft tissue neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.842 --- splenic neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.894 --- thoracic neoplasms[sửa]

MeSH C04.588.945 --- urogenital neoplasms[sửa]

MeSH C04.619 --- neoplasms, experimental[sửa]

MeSH C04.619.045 --- carcinoma 256, walker[sửa]

MeSH C04.619.124 --- carcinoma, brown-pearce[sửa]

MeSH C04.619.169 --- carcinoma, ehrlich tumor[sửa]

MeSH C04.619.214 --- carcinoma, krebs 2[sửa]

MeSH C04.619.230 --- carcinoma, lewis lung[sửa]

MeSH C04.619.531 --- leukemia, experimental[sửa]

MeSH C04.619.540 --- liver neoplasms, experimental[sửa]

MeSH C04.619.590 --- mammary neoplasms, experimental[sửa]

MeSH C04.619.600 --- melanoma, experimental[sửa]

MeSH C04.619.857 --- sarcoma, experimental[sửa]

MeSH C04.619.935 --- tumor virus infections[sửa]

MeSH C04.626 --- neoplasms, hormone-dependent[sửa]

MeSH C04.651 --- neoplasms, multiple primary[sửa]

MeSH C04.651.435 --- hamartoma syndrome, multiple[sửa]

MeSH C04.651.550 --- lipomatosis, multiple symmetrical[sửa]

MeSH C04.651.600 --- multiple endocrine neoplasia[sửa]

MeSH C04.651.750 --- proteus syndrome[sửa]

MeSH C04.666 --- neoplasms, post-traumatic[sửa]

MeSH C04.682 --- neoplasms, radiation-induced[sửa]

MeSH C04.682.512 --- leukemia, radiation-induced[sửa]

MeSH C04.692 --- neoplasms, second primary[sửa]

MeSH C04.697 --- neoplastic processes[sửa]

MeSH C04.697.045 --- anaplasia[sửa]

MeSH C04.697.152 --- cell transformation, neoplastic[sửa]

MeSH C04.697.160 --- cocarcinogenesis[sửa]

MeSH C04.697.645 --- neoplasm invasiveness[sửa]

MeSH C04.697.650 --- neoplasm metastasis[sửa]

MeSH C04.697.655 --- neoplasm recurrence, local[sửa]

MeSH C04.697.670 --- neoplasm regression, spontaneous[sửa]

MeSH C04.697.700 --- neoplasm, residual[sửa]

MeSH C04.700 --- neoplastic syndromes, hereditary[sửa]

MeSH C04.700.100 --- adenomatous polyposis coli[sửa]

MeSH C04.700.175 --- basal cell nevus syndrome[sửa]

MeSH C04.700.250 --- colorectal neoplasms, hereditary nonpolyposis[sửa]

MeSH C04.700.305 --- dysplastic nevus syndrome[sửa]

MeSH C04.700.330 --- exostoses, multiple hereditary[sửa]

MeSH C04.700.435 --- hamartoma syndrome, multiple[sửa]

MeSH C04.700.600 --- li-fraumeni syndrome[sửa]

MeSH C04.700.630 --- multiple endocrine neoplasia[sửa]

MeSH C04.700.635 --- wilms tumor[sửa]

MeSH C04.700.645 --- neurofibromatosis[sửa]

MeSH C04.700.705 --- peutz-jeghers syndrome[sửa]

MeSH C04.700.852 --- sturge-weber syndrome[sửa]

MeSH C04.730 --- paraneoplastic syndromes[sửa]

MeSH C04.730.713 --- paraneoplastic endocrine syndromes[sửa]

MeSH C04.730.856 --- paraneoplastic syndromes, nervous system[sửa]

MeSH C04.834 --- precancerous conditions[sửa]

MeSH C04.834.288 --- erythroplasia[sửa]

MeSH C04.834.512 --- leukoplakia[sửa]

MeSH C04.834.567 --- lymphomatoid granulomatosis[sửa]

MeSH C04.834.580 --- lymphomatoid papulosis[sửa]

MeSH C04.834.770 --- preleukemia[sửa]

MeSH C04.834.818 --- uterine cervical dysplasia[sửa]

MeSH C04.834.867 --- xeroderma pigmentosum[sửa]

MeSH C04.850 --- pregnancy complications, neoplastic[sửa]

MeSH C04.850.908 --- trophoblastic neoplasms[sửa]

MeSH C04.925 --- tumor virus infections[sửa]

MeSH C04.925.120 --- avian leukosis[sửa]

MeSH C04.925.313 --- epstein-barr virus infections[sửa]

MeSH C04.925.489 --- marek disease[sửa]

MeSH C04.925.700 --- sarcoma, avian[sửa]

MeSH C04.925.744 --- warts[sửa]

Liên kết đến đây