List of MeSH codes (C06)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "C" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH C06 --- digestive system diseases[sửa]

MeSH C06.130 --- biliary tract diseases[sửa]

MeSH C06.130.120 --- bile duct diseases[sửa]

MeSH C06.130.140 --- bile reflux[sửa]

MeSH C06.130.320 --- biliary tract neoplasms[sửa]

MeSH C06.130.409 --- cholelithiasis[sửa]

MeSH C06.130.564 --- gallbladder diseases[sửa]

MeSH C06.130.825 --- postcholecystectomy syndrome[sửa]

MeSH C06.198 --- digestive system abnormalities[sửa]

MeSH C06.198.050 --- anus, imperforate[sửa]

MeSH C06.198.102 --- barrett esophagus[sửa]

MeSH C06.198.125 --- biliary atresia[sửa]

MeSH C06.198.184 --- choledochal cyst[sửa]

MeSH C06.198.257 --- diaphragmatic eventration[sửa]

MeSH C06.198.330 --- esophageal atresia[sửa]

MeSH C06.198.439 --- hirschsprung disease[sửa]

MeSH C06.198.719 --- intestinal atresia[sửa]

MeSH C06.198.859 --- meckel diverticulum[sửa]

MeSH C06.267 --- digestive system fistula[sửa]

MeSH C06.267.150 --- biliary fistula[sửa]

MeSH C06.267.250 --- esophageal fistula[sửa]

MeSH C06.267.375 --- gastric fistula[sửa]

MeSH C06.267.550 --- intestinal fistula[sửa]

MeSH C06.267.775 --- pancreatic fistula[sửa]

MeSH C06.301 --- digestive system neoplasms[sửa]

MeSH C06.301.120 --- biliary tract neoplasms[sửa]

MeSH C06.301.371 --- gastrointestinal neoplasms[sửa]

MeSH C06.301.623 --- liver neoplasms[sửa]

MeSH C06.301.761 --- pancreatic neoplasms[sửa]

MeSH C06.301.780 --- peritoneal neoplasms[sửa]

MeSH C06.405 --- gastrointestinal diseases[sửa]

MeSH C06.405.117 --- esophageal diseases[sửa]

MeSH C06.405.205 --- gastroenteritis[sửa]

MeSH C06.405.249 --- gastrointestinal neoplasms[sửa]

MeSH C06.405.293 --- hernia[sửa]

MeSH C06.405.469 --- intestinal diseases[sửa]

MeSH C06.405.608 --- peptic ulcer[sửa]

MeSH C06.405.748 --- stomach diseases[sửa]

MeSH C06.405.874 --- tuberculosis, gastrointestinal[sửa]

MeSH C06.405.937 --- visceral prolapse[sửa]

MeSH C06.552 --- liver diseases[sửa]

MeSH C06.552.150 --- cholestasis, intrahepatic[sửa]

MeSH C06.552.241 --- fatty liver[sửa]

MeSH C06.552.270 --- focal nodular hyperplasia[sửa]

MeSH C06.552.308 --- hepatic insufficiency[sửa]

MeSH C06.552.347 --- hepatic vein thrombosis[sửa]

MeSH C06.552.360 --- hepatic veno-occlusive disease[sửa]

MeSH C06.552.380 --- hepatitis[sửa]

MeSH C06.552.413 --- hepatolenticular degeneration[sửa]

MeSH C06.552.455 --- hepatopulmonary syndrome[sửa]

MeSH C06.552.465 --- hepatorenal syndrome[sửa]

MeSH C06.552.494 --- hypertension, portal[sửa]

MeSH C06.552.597 --- liver abscess[sửa]

MeSH C06.552.630 --- liver cirrhosis[sửa]

MeSH C06.552.645 --- liver diseases, alcoholic[sửa]

MeSH C06.552.664 --- liver diseases, parasitic[sửa]

MeSH C06.552.697 --- liver neoplasms[sửa]

MeSH C06.552.802 --- peliosis hepatis[sửa]

MeSH C06.552.830 --- porphyrias, hepatic[sửa]

MeSH C06.552.933 --- tuberculosis, hepatic[sửa]

MeSH C06.552.970 --- zellweger syndrome[sửa]

MeSH C06.689 --- pancreatic diseases[sửa]

MeSH C06.689.202 --- cystic fibrosis[sửa]

MeSH C06.689.276 --- exocrine pancreatic insufficiency[sửa]

MeSH C06.689.351 --- nesidioblastosis[sửa]

MeSH C06.689.500 --- pancreatic cyst[sửa]

MeSH C06.689.583 --- pancreatic fistula[sửa]

MeSH C06.689.667 --- pancreatic neoplasms[sửa]

MeSH C06.689.750 --- pancreatitis[sửa]

MeSH C06.844 --- peritoneal diseases[sửa]

MeSH C06.844.200 --- chylous ascites[sửa]

MeSH C06.844.400 --- hemoperitoneum[sửa]

MeSH C06.844.520 --- mesenteric lymphadenitis[sửa]

MeSH C06.844.550 --- mesenteric vascular occlusion[sửa]

MeSH C06.844.600 --- panniculitis, peritoneal[sửa]

MeSH C06.844.620 --- peritoneal neoplasms[sửa]

MeSH C06.844.640 --- peritonitis[sửa]

MeSH C06.844.670 --- pneumoperitoneum[sửa]

Liên kết đến đây