List of MeSH codes (C07)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "C" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH C07 --- stomatognathic diseases[sửa]

MeSH C07.320 --- jaw diseases[sửa]

MeSH C07.320.173 --- cherubism[sửa]

MeSH C07.320.391 --- granuloma, giant cell[sửa]

MeSH C07.320.440 --- jaw abnormalities[sửa]

MeSH C07.320.450 --- jaw cysts[sửa]

MeSH C07.320.480 --- jaw, edentulous[sửa]

MeSH C07.320.515 --- jaw neoplasms[sửa]

MeSH C07.320.610 --- mandibular diseases[sửa]

MeSH C07.320.660 --- maxillary diseases[sửa]

MeSH C07.465 --- mouth diseases[sửa]

MeSH C07.465.075 --- behcet syndrome[sửa]

MeSH C07.465.094 --- bell palsy[sửa]

MeSH C07.465.114 --- burning mouth syndrome[sửa]

MeSH C07.465.130 --- candidiasis, oral[sửa]

MeSH C07.465.227 --- dry socket[sửa]

MeSH C07.465.284 --- facial hemiatrophy[sửa]

MeSH C07.465.313 --- facial neuralgia[sửa]

MeSH C07.465.327 --- facial paralysis[sửa]

MeSH C07.465.342 --- focal epithelial hyperplasia[sửa]

MeSH C07.465.364 --- hemifacial spasm[sửa]

MeSH C07.465.385 --- leukoedema, oral[sửa]

MeSH C07.465.397 --- lichen planus, oral[sửa]

MeSH C07.465.409 --- lip diseases[sửa]

MeSH C07.465.433 --- ludwig's angina[sửa]

MeSH C07.465.466 --- melkersson-rosenthal syndrome[sửa]

MeSH C07.465.525 --- mouth abnormalities[sửa]

MeSH C07.465.550 --- mouth, edentulous[sửa]

MeSH C07.465.565 --- mouth neoplasms[sửa]

MeSH C07.465.584 --- mucositis[sửa]

MeSH C07.465.604 --- noma[sửa]

MeSH C07.465.614 --- oral fistula[sửa]

MeSH C07.465.625 --- oral hemorrhage[sửa]

MeSH C07.465.634 --- oral manifestations[sửa]

MeSH C07.465.654 --- oral submucous fibrosis[sửa]

MeSH C07.465.672 --- oral ulcer[sửa]

MeSH C07.465.690 --- periapical diseases[sửa]

MeSH C07.465.714 --- periodontal diseases[sửa]

MeSH C07.465.780 --- ranula[sửa]

MeSH C07.465.815 --- salivary gland diseases[sửa]

MeSH C07.465.864 --- stomatitis[sửa]

MeSH C07.465.910 --- tongue diseases[sửa]

MeSH C07.465.943 --- tuberculosis, oral[sửa]

MeSH C07.550 --- pharyngeal diseases[sửa]

MeSH C07.550.350 --- nasopharyngeal diseases[sửa]

MeSH C07.550.700 --- peritonsillar abscess[sửa]

MeSH C07.550.745 --- pharyngeal neoplasms[sửa]

MeSH C07.550.781 --- pharyngitis[sửa]

MeSH C07.550.858 --- retropharyngeal abscess[sửa]

MeSH C07.550.935 --- tonsillitis[sửa]

MeSH C07.550.966 --- velopharyngeal insufficiency[sửa]

MeSH C07.650 --- stomatognathic system abnormalities[sửa]

MeSH C07.650.500 --- maxillofacial abnormalities[sửa]

MeSH C07.650.525 --- mouth abnormalities[sửa]

MeSH C07.650.800 --- tooth abnormalities[sửa]

MeSH C07.678 --- temporomandibular joint disorders[sửa]

MeSH C07.678.949 --- temporomandibular joint dysfunction syndrome[sửa]

MeSH C07.793 --- tooth diseases[sửa]

MeSH C07.793.099 --- bruxism[sửa]

MeSH C07.793.208 --- dental deposits[sửa]

MeSH C07.793.221 --- dental leakage[sửa]

MeSH C07.793.237 --- dental pulp diseases[sửa]

MeSH C07.793.266 --- dentin sensitivity[sửa]

MeSH C07.793.330 --- fluorosis, dental[sửa]

MeSH C07.793.348 --- focal infection, dental[sửa]

MeSH C07.793.422 --- hypercementosis[sửa]

MeSH C07.793.494 --- malocclusion[sửa]

MeSH C07.793.700 --- tooth abnormalities[sửa]

MeSH C07.793.707 --- tooth abrasion[sửa]

MeSH C07.793.710 --- tooth ankylosis[sửa]

MeSH C07.793.713 --- tooth attrition[sửa]

MeSH C07.793.720 --- tooth demineralization[sửa]

MeSH C07.793.735 --- tooth discoloration[sửa]

MeSH C07.793.763 --- tooth erosion[sửa]

MeSH C07.793.790 --- tooth eruption, ectopic[sửa]

MeSH C07.793.846 --- tooth, impacted[sửa]

MeSH C07.793.850 --- tooth injuries[sửa]

MeSH C07.793.870 --- tooth loss[sửa]

MeSH C07.793.901 --- tooth resorption[sửa]

MeSH C07.793.915 --- tooth, unerupted[sửa]

MeSH C07.793.929 --- toothache[sửa]

Liên kết đến đây