List of MeSH codes (C09)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "C" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH C09 --- otorhinolaryngologic diseases[sửa]

MeSH C09.150 --- ciliary motility disorders[sửa]

MeSH C09.150.531 --- kartagener syndrome[sửa]

MeSH C09.218 --- ear diseases[sửa]

MeSH C09.218.200 --- cholesteatoma, middle ear[sửa]

MeSH C09.218.271 --- ear deformities, acquired[sửa]

MeSH C09.218.334 --- ear neoplasms[sửa]

MeSH C09.218.350 --- earache[sửa]

MeSH C09.218.458 --- hearing disorders[sửa]

MeSH C09.218.513 --- herpes zoster oticus[sửa]

MeSH C09.218.568 --- labyrinth diseases[sửa]

MeSH C09.218.705 --- otitis[sửa]

MeSH C09.218.768 --- otosclerosis[sửa]

MeSH C09.218.807 --- retrocochlear diseases[sửa]

MeSH C09.218.903 --- tympanic membrane perforation[sửa]

MeSH C09.400 --- laryngeal diseases[sửa]

MeSH C09.400.232 --- granuloma, laryngeal[sửa]

MeSH C09.400.313 --- laryngeal edema[sửa]

MeSH C09.400.369 --- laryngeal neoplasms[sửa]

MeSH C09.400.480 --- laryngismus[sửa]

MeSH C09.400.535 --- laryngitis[sửa]

MeSH C09.400.591 --- laryngostenosis[sửa]

MeSH C09.400.860 --- tuberculosis, laryngeal[sửa]

MeSH C09.400.931 --- vocal cord paralysis[sửa]

MeSH C09.400.940 --- voice disorders[sửa]

MeSH C09.603 --- nose diseases[sửa]

MeSH C09.603.171 --- choanal atresia[sửa]

MeSH C09.603.261 --- epistaxis[sửa]

MeSH C09.603.352 --- granuloma, lethal midline[sửa]

MeSH C09.603.525 --- nasal obstruction[sửa]

MeSH C09.603.557 --- nasal polyps[sửa]

MeSH C09.603.619 --- nose deformities, acquired[sửa]

MeSH C09.603.669 --- nose neoplasms[sửa]

MeSH C09.603.692 --- paranasal sinus diseases[sửa]

MeSH C09.603.799 --- rhinitis[sửa]

MeSH C09.603.850 --- rhinoscleroma[sửa]

MeSH C09.647 --- otorhinolaryngologic neoplasms[sửa]

MeSH C09.647.312 --- ear neoplasms[sửa]

MeSH C09.647.481 --- laryngeal neoplasms[sửa]

MeSH C09.647.675 --- neuroma, acoustic[sửa]

MeSH C09.647.685 --- nose neoplasms[sửa]

MeSH C09.647.710 --- pharyngeal neoplasms[sửa]

MeSH C09.775 --- pharyngeal diseases[sửa]

MeSH C09.775.174 --- deglutition disorders[sửa]

MeSH C09.775.350 --- nasopharyngeal diseases[sửa]

MeSH C09.775.500 --- peritonsillar abscess[sửa]

MeSH C09.775.549 --- pharyngeal neoplasms[sửa]

MeSH C09.775.649 --- pharyngitis[sửa]

MeSH C09.775.754 --- retropharyngeal abscess[sửa]

MeSH C09.775.860 --- tonsillitis[sửa]

MeSH C09.775.955 --- velopharyngeal insufficiency[sửa]

Liên kết đến đây