List of MeSH codes (C14)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "C" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH C14 --- cardiovascular diseases[sửa]

MeSH C14.240 --- cardiovascular abnormalities[sửa]

MeSH C14.240.110 --- arterio-arterial fistula[sửa]

MeSH C14.240.150 --- arteriovenous malformations[sửa]

MeSH C14.240.275 --- central nervous system vascular malformations[sửa]

MeSH C14.240.400 --- heart defects, congenital[sửa]

MeSH C14.240.670 --- pulmonary atresia[sửa]

MeSH C14.240.700 --- scimitar syndrome[sửa]

MeSH C14.280 --- heart diseases[sửa]

MeSH C14.280.067 --- arrhythmia[sửa]

MeSH C14.280.129 --- carcinoid heart disease[sửa]

MeSH C14.280.142 --- cardiac output, high[sửa]

MeSH C14.280.148 --- cardiac output, low[sửa]

MeSH C14.280.155 --- cardiac tamponade[sửa]

MeSH C14.280.195 --- cardiomegaly[sửa]

MeSH C14.280.238 --- cardiomyopathies[sửa]

MeSH C14.280.282 --- endocarditis[sửa]

MeSH C14.280.358 --- heart aneurysm[sửa]

MeSH C14.280.383 --- heart arrest[sửa]

MeSH C14.280.400 --- heart defects, congenital[sửa]

MeSH C14.280.434 --- heart failure, congestive[sửa]

MeSH C14.280.459 --- heart neoplasms[sửa]

MeSH C14.280.470 --- heart rupture[sửa]

MeSH C14.280.484 --- heart valve diseases[sửa]

MeSH C14.280.647 --- myocardial ischemia[sửa]

MeSH C14.280.695 --- pericardial effusion[sửa]

MeSH C14.280.720 --- pericarditis[sửa]

MeSH C14.280.763 --- pneumopericardium[sửa]

MeSH C14.280.793 --- postpericardiotomy syndrome[sửa]

MeSH C14.280.832 --- pulmonary heart disease[sửa]

MeSH C14.280.874 --- rheumatic heart disease[sửa]

MeSH C14.280.945 --- ventricular dysfunction[sửa]

MeSH C14.280.955 --- ventricular outflow obstruction[sửa]

MeSH C14.371 --- hyperemia[sửa]

MeSH C14.583 --- pregnancy complications, cardiovascular[sửa]

MeSH C14.583.404 --- embolism, amniotic fluid[sửa]

MeSH C14.700 --- scimitar syndrome[sửa]

MeSH C14.728 --- syphilis, cardiovascular[sửa]

MeSH C14.826 --- tuberculosis, cardiovascular[sửa]

MeSH C14.826.595 --- pericarditis, tuberculous[sửa]

MeSH C14.907 --- vascular diseases[sửa]

MeSH C14.907.055 --- aneurysm[sửa]

MeSH C14.907.075 --- angiodysplasia[sửa]

MeSH C14.907.077 --- angiomatosis[sửa]

MeSH C14.907.079 --- angioneurotic edema[sửa]

MeSH C14.907.109 --- aortic diseases[sửa]

MeSH C14.907.137 --- arterial occlusive diseases[sửa]

MeSH C14.907.150 --- arteriovenous malformations[sửa]

MeSH C14.907.184 --- arteritis[sửa]

MeSH C14.907.218 --- capillary leak syndrome[sửa]

MeSH C14.907.253 --- cerebrovascular disorders[sửa]

MeSH C14.907.320 --- diabetic angiopathies[sửa]

MeSH C14.907.355 --- embolism and thrombosis[sửa]

MeSH C14.907.375 --- erythromelalgia[sửa]

MeSH C14.907.449 --- hemorrhoids[sửa]

MeSH C14.907.460 --- hepatic veno-occlusive disease[sửa]

MeSH C14.907.489 --- hypertension[sửa]

MeSH C14.907.514 --- hypotension[sửa]

MeSH C14.907.553 --- ischemia[sửa]

MeSH C14.907.617 --- peripheral vascular diseases[sửa]

MeSH C14.907.681 --- phlebitis[sửa]

MeSH C14.907.690 --- pulmonary veno-occlusive disease[sửa]

MeSH C14.907.744 --- raynaud disease[sửa]

MeSH C14.907.760 --- retinal vein occlusion[sửa]

MeSH C14.907.780 --- scimitar syndrome[sửa]

MeSH C14.907.790 --- spinal cord vascular diseases[sửa]

MeSH C14.907.800 --- superior vena cava syndrome[sửa]

MeSH C14.907.823 --- telangiectasis[sửa]

MeSH C14.907.863 --- thoracic outlet syndrome[sửa]

MeSH C14.907.903 --- varicocele[sửa]

MeSH C14.907.927 --- varicose veins[sửa]

MeSH C14.907.933 --- vascular fistula[sửa]

MeSH C14.907.934 --- vascular hemostatic disorders[sửa]

MeSH C14.907.936 --- vascular neoplasms[sửa]

MeSH C14.907.940 --- vasculitis[sửa]

MeSH C14.907.952 --- venous insufficiency[sửa]

Liên kết đến đây