List of MeSH codes (C15)

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
For other categories, see List of MeSH codes.

The following is a list of the "C" codes for MeSH. It is a product of the United States National Library of Medicine.

Source for content is here. (File "2006 MeSH Trees".)

Mục lục

MeSH C15 --- hemic and lymphatic diseases[sửa]

MeSH C15.378 --- hematologic diseases[sửa]

MeSH C15.378.071 --- anemia[sửa]

MeSH C15.378.100 --- blood coagulation disorders[sửa]

MeSH C15.378.120 --- blood group incompatibility[sửa]

MeSH C15.378.140 --- blood platelet disorders[sửa]

MeSH C15.378.147 --- blood protein disorders[sửa]

MeSH C15.378.190 --- bone marrow diseases[sửa]

MeSH C15.378.400 --- hematologic neoplasms[sửa]

MeSH C15.378.420 --- hemoglobinopathies[sửa]

MeSH C15.378.463 --- hemorrhagic disorders[sửa]

MeSH C15.378.553 --- leukocyte disorders[sửa]

MeSH C15.378.619 --- methemoglobinemia[sửa]

MeSH C15.378.700 --- pancytopenia[sửa]

MeSH C15.378.738 --- polycythemia[sửa]

MeSH C15.378.785 --- pregnancy complications, hematologic[sửa]

MeSH C15.378.800 --- preleukemia[sửa]

MeSH C15.378.896 --- sulfhemoglobinemia[sửa]

MeSH C15.378.925 --- thrombophilia[sửa]

MeSH C15.604 --- lymphatic diseases[sửa]

MeSH C15.604.315 --- lymphadenitis[sửa]

MeSH C15.604.360 --- lymphangiectasis[sửa]

MeSH C15.604.406 --- lymphangitis[sửa]

MeSH C15.604.451 --- lymphatic abnormalities[sửa]

MeSH C15.604.496 --- lymphedema[sửa]

MeSH C15.604.510 --- lymphocele[sửa]

MeSH C15.604.515 --- lymphoproliferative disorders[sửa]

MeSH C15.604.560 --- mucocutaneous lymph node syndrome[sửa]

MeSH C15.604.613 --- pseudolymphoma[sửa]

MeSH C15.604.667 --- reticuloendotheliosis[sửa]

MeSH C15.604.744 --- splenic diseases[sửa]

MeSH C15.604.816 --- thymus hyperplasia[sửa]

MeSH C15.604.861 --- thymus neoplasms[sửa]

MeSH C15.604.921 --- tuberculosis, lymph node[sửa]

Liên kết đến đây