Mitochondrion

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Mitochondrion: Là bào thể lớn được bao quanh bở màng phospholipid kép chứa DNA và mang oxidative phosphorylation, nguyên liệu chính cho sản xuất ATP ở tế bào eukaryote

Liên kết đến đây