Molecular techniques

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Cuốn sách: Cloning, Gene Expression and Protein Purification- Experimental Procedures and Process Rationale Tác giả Charless Hardin et al. Oxford University Press, 2001 có thể được coi như cẩm nang cho những nhà sinh học phân tử. Những khái niệm của sinh học phân tử, cách thức chuẩn bị hóa chất, các protocol ... được cuốn sách giới thiệu theo dạng mở nhưng có hệ thống...

Các bạn có thể tìm hiểu thêm về một số cuốn sách trợ giúp trong danh mục Y sinh học của veterinary

Liên kết đến đây