Monoclonal antibody

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Monoclonal antibody (n): kháng thể đơn dòng

Liên kết đến đây