NAD

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

(Nicotinamide adenine dinucleotide) là một coenzyme tìm thấy trong tế bào có vai trò trong đường phân

Liên kết đến đây