Nhập biến tạm

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tóm tắt

Bạn có một biến tạm được gán một lần với một biểu thức đơn giản và nó gây cản trở các refactoring khác.

Thay thể tất cả tham chiếu đến biến tạm đó bằng một biểu thức.

double basePrice = anOrder.basePrice();
return (basePrice > 1000)

Trở thành:

return (anOrder.basePrice() > 1000)

Động cơ

Trong phần lớn trường hợp Nhập biến tạm được sử dụng như một phần của Thay biến tạm bằng truy vấn, đó là động cơ chính. Trường hợp duy nhất Nhập biến tạm được sử dụng một mình là khi bạn thấy một biến tạm được gán giá trị trả về của một phương thức. Thường thường biến này không gây hại và bạn có thể mặc kệ nó một cách an toàn. Nếu biến này gây cả trở các phương pháp refactoring, ví dụ như Trích phương thức, đến lúc cần nhập nó.


← Mục lục

Liên kết đến đây