Những khái niệm trong Sinh học/7

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm
Cũng giống như những sinh vật đa bào khác, mỗi người trong chúng ta đều bắt đầu cuộc sống từ một tế bào trứng đã thụ tinh. Sau hàng nghìn tỷ lần phân chia tế bào, mỗi tế bào trứng đều phát triển thành một cơ thể đa bào, phức tạp. (Nguồn a dựa theo nghiên cứu của Frank Wouters; Nguồn b theo Ken Cole, USGS và Nguồn c theo Martin Pettitt).

Liên kết đến đây