Những phím tắt của Windows

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Có 3 cách chính trong việc sử dụng các phím tắt:

Phím CTRL - Các phím tắt thông dụng[sửa]

CTRL+A Chọn tất cả
CTRL+B Chữ đậm
CTRL+C Sao chép
CTRL+F Tìm kiếm
CTRL+H Thay thế
CTRL+I Chữ in nghiêng
CTRL+N Mở cửa sổ mới
CTRL+O Mở file
CTRL+P In
CTRL+S Lưu file
CTRL+U Chữ gạch chân
CTRL+V Dán ( dùng kết hợp với CTRL+C hoặc CTRL+X)
CTRL+X Cắt
CTRL+Y Redo typing
CTRL+Z Hoàn tác (Undo typing)
CTRL+F4 Đóng một file đang hoạt động trong chương trình hiện tại.

Phím ALT - Các phím tắt thông dụng[sửa]

ALT+F4
Đóng một chương trình đang mở hoặc từ màn hình nền Windows, cho phép bạn tắt hoặc khởi động lại Windows.

ALT+Enter
Trong Windows Explorer và My Computer, hiển thị bảng thuộc tính của file đã chọn.
Trong cửa sổ dòng lệnh MS DOS, chuyển qua lại giữa chế độ tòan màn hình và chế độ cửa sổ.

ALT+PRINT SCREEN S
Sao chép ảnh của một cửa sổ đang hoạt động vào Windows Clipboard. Xem chi tiết thêm ở phần sử dụng phím PRINT SCREEN.

ALT+SPACEBAR
Mở menu phím tắt trên thanh tiêu đề của một cửa sổ đang mở.

ALT+SHIFT+TAB
Chuyển sự tập trung sang cửa sổ đang mở đằng trước. Ấn và giữ các phím ALT và SHIFT đồng thời, khi đó ấn thêm phím TAB để chọn các cửa sổ đang mở đằng trước.

ALT+TAB
Chuyển sự tập trung đến cửa sổ đang mở kế tiếp.

ALT+[Ký tự được gạch chân]
Các ký tự được gạch chân trong các menu có thể được sử dụng trong các phím tắt. Ấn ALT +[Ký tự được gạch chân] để mở menu tương ứng và sau đó ấn ký tự được gạch chân khác để thực thi lệnh tương ứng. Ví dụ, trong Microsoft Word Ký tự "F" được gạch chân trong menu File trên thanh menu . Ấn Alt+F để mở menu File, sau đó ấn "C" để thực thi lệnh đóng cửa sổ đang hoạt động.

Phím biểu tượng Windows(Windows Logo) - Các phím tắt thông dụng

Phím Windows logo
Mở menu Start của Windows.

Windows logo key+BREAK
Mở mục System Properties trong Control Panel.

Windows logo key+D
Hiển thị hoặc dấu đi màn hình nền Windows.

Windows logo key+E
Mở Windows Explorer.

Windows logo key+F
Tìm kiếm file hoặc thư mục(folder).

CTRL+Windows logo key+F
Tìm kiếm một máy tính(trong mạng).

Windows logo key+F1
Khởi động phần trợ giúp(Help) của Windows .

Windows logo key+M
Cực tiểu hóa tất cả các cửa sổ đang mở (các cửa sổ có nút Minimi
ze).

Shift+Windows logo key+M
Phục hồi các cửa sổ đã được cực tiểu hóa sử dụng phím tắt "Windows logo key+M".

Windows logo key+R
Hiển thị hộp thoại Run.

Windows logo key+TAB
Chọn chương trình đang mở kế tiếp được liệt kê trong thanh tác vụ; tiếp tục giữ phím Windows logo trong khi ấn và nhả phím TAB để chọn các chương trình liền nhau theo thứ tứ trên thanh tác vụ(taskbar). Ấn ENTER để kích hoạt chương trình đã chọn.

Windows logo key+SHIFT+TAB
Chọn chương trình đang mở đằng trước được liệt kê trên thanh tác vụ. Ấn và giữ phím Windows logo và phím SHIFT đồng thời, trong khi đó ấn và nhả phím TAB để chọn các chương trình có trước theo thứ tự. Ấn ENTER để kích hoạt chương trình đã chọn.

Bên cạnh đó có thêm một vài nút phím tắt khác như:[sửa]

CTRL+ALT+DELETE Mở trình quản lý tác vụ (task manager).

CTRL+SHIFT+ESC Mở nhãn Processes trong trình quản lý tác vụ ( task manager).

CTRL+ESC Mở menu Start lên.

Phím tắt chung[sửa]

Phím Chức năng

Ctrl + C sao chép

Ctrl + X cắt

Ctrl + V dán

Ctrl + Z hoàn lại tác vụ vừa thực hiện.

Delete xóa

Shift + Delete xóa vĩnh viễn một đối tượng, không phục hồi được bằng cách vào thùng rác.

Ctrl + kéo thả sao chép đối tượng đang chọn

Ctrl + Shift + kéo thả tạo lối tắt cho đối tượng đang chọn

F2 đổi tên đối tượng đang chọn

Ctrl + > di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về phía sau 1 từ

Ctrl + < di chuyển con trỏ đến một điểm chèn về trước sau 1 từ

Ctrl + mũi tên lên di chuyển con trỏ đến một điểm chèn lên trên một đoạn

Ctrl + mũi tên xuống di chuyển con trỏ đến một điểm chèn xuống dưới một đoạn

Ctrl + Shift + mũi tên chọn một khối văn bản.

Shift + mũi tên chọn các đối tượng trên màn hình Desktop, trong cửa sổ Windows, trong các phần mềm soạn thảo

Ctrl + A chọn tất cả

F3 tìm kiếm một tập tin, thư mục.

Ctrl + O mở một đối tượng

Alt + Enter xem thuộc tính của đối tượng đang chọn

Alt + F4 đóng đối tượng đang kích hoạt, thoát chương trình đang kích hoạt

Ctrl + F4 đóng cửa sổ con trong ứng dụng đa cửa sổ như Word, Excel...

Alt + Tab chuyển đổi qua lại giữa các cửa sổ đang mở.

Alt + ESC Di chuyển vòng quanh theo thứ tự các đối tượng đang mở

F6 Di chuyển vòng quanh các phần tử giống nhau trong một cửa sổ hoặc trên màn hình Desktop.

F4 sổ nội dung của thanh địa chỉ trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.

Shift + F10 hiển thị thực đơn tắt (thực đơn ngữ cảnh) của đối tượng đang chọn

Alt + phím cách hiển thị thực đơn hệ thống (System menu) của cửa sổ đang kích hoạt.

Ctrl + ESC hiển thị thực đơn Start

Alt + ký tự gạch chân trên thực đơn lệnh thực hiện lệnh tương ứng.

Ký tự gạch chân trong trong một thực đơn đang mở thực hiện lệnh tương ứng trong thực đơn đang mở

F10 kích hoạt thanh thực đơn lệnh của ứng dụng đang được kích hoạt

->, <-, Up, Down di chuyển giữa các đối tượng đang chọn trong cửa sổ, giữa các nhánh lệnh trên thanh thực đơn lệnh.

F5 cập nhật cho cửa sổ đang kích hoạt.

Backspace trở về thư mục cấp trên liền kề của thư mục hiện tại trong cửa sổ My Computer hoặc Windows Explorer.

ESC bỏ qua tác vụ hiện tại

Giữ Shift khi bỏ đĩa CD ngăn cản việc chạy các chương trình tự động từ đĩa CD Phím tắt trên hộp thoại

Phím tắt Chức năng

Ctrl + Tab chuyển sang thẻ kế tiếp trong hộp thoại

Ctrl + Shift + Tab chuyển về thẻ phía trước trong hộp thoại

Tab chuyển đến các phần lựa chọn, lệnh kế tiếp

Shift + Tab chuyển về các phần lựa chọn, lệnh phía trước

Alt + Ký tự gạch chân thực hiện lệnh tương ứng có ký tự gạch chân

Enter thực hiện thiết lập hoặc nút nhấn đang kích hoạt

Phím cách chọn hoặc bỏ chọn trong ô chọn (checkbox)

Mũi tên chọn một nút nếu đang ở trong một nhóm có nhiều nút chọn

F1 hiển thị phần trợ giúp

F4 hiển thị dang sách giá trị của đối tượng đang kích hoạt

Backspace trở về thư mục cấp cao hơn liền kế trong các hộp thoại lưu và mở

Liên kết đến đây