Những thói hư tật xấu của người Việt/12

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Văn chương nặng về chơi bời đùa giỡn

(Phan Khôi, Khái luận về văn học chữ Hán ở nước ta, 1939)

Ở nước ta, kẻ học khi chưa đỗ thì chăm về văn khoa cử, khi đỗ rồi thì chăm về văn thù ứng[1]. Có những người nổi tiếng mà nhan nhản những bài hết tự tặng người này lại dâng người khác, té ra trời phú cho ông ấy cái văn tài lỗi lạc là để đi thù phụng thiên hạ. Vậy nếu tôi nói một ngàn năm nay người An Nam làm văn chữ Hán chỉ chuyên có hai lối khoa cử và thù ứng và trong văn học chỉ sở trường một cách “jeu de mots"[2] mà thôi, thì cũng chẳng quá nào!

Chú thích[sửa]

  1. Thứ văn thơ làm khi giao tiếp khoản đãi nhau.
  2. Chơi chữ.

← Mục lục

Liên kết đến đây