Những thói hư tật xấu của người Việt/120

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Người dân quen sống cẩu thả

(Ngô Tất Tố, Thời vụ, năm 1938)

Dân ta xưa nay chỉ quen sống "sau lũy tre xanh", không thạo cách hội họp. Vả lại về tinh thần lại hay có tính cẩu thả, sống được là may, học hành mà làm gì... đó là những câu họ thường trả lời cho ta khi ta khuyên họ nên học cho biết.


← Mục lục

Liên kết đến đây