Những thói hư tật xấu của người Việt/165

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Sinh hoạt hội đoàn dễ bị làm hỏng

(Huỳnh Thúc Kháng, Tiếng dân, 1940)

Toàn cả nhân dân trong nước thiếu hẳn cái công đức[1]... Chỉ biết tư đức[2] mà không biết công đức, nên trừ một số ít người tốt có công tâm, phần đông toàn vì tư tình mưu tư lợi, thích tư đấu, cứu tư hiềm[3], từ làng đến nước đâu đâu cũng biểu hiện lối ganh tham ghét chạ gây ra giành xé chia rẽ như hương thôn kiện tụng, quan trường khuynh loát nhau... mà thiếu hẳn về đoàn thể sinh hoạt công cộng.

Từ Âu hoá truyền sang, thấy xứ văn minh có những đoàn thể lập hội, công tác thành hiệu[4] rõ ràng, cũng cố bắt chước theo lập hội này hội khác. Song cái bản ngã đã thiếu môn học công dân, nên bất kỳ hội gì, chương trình quy tắc lúc lập định ra không nghĩ đến sự thực hành, thường xảy ra những chuyện do điều nhỏ và ý riêng mà làm hư cả đoàn thể.

Chú thích[sửa]

  1. công đức đây không phải công ơn đối với xã hội, mà là đạo đức một công dân trong quan hệ với cả xã hội
  2. đạo đức trong quan hệ cá nhân (ngược với công đức)
  3. thích tư đấu: dò xét những chuyện ganh ghét riêng tư; cứu tư hiềm: nghiền ngẫm tính toán quanh những mối hiềm khích giữa người nọ người kia
  4. thành tựu, hiệu quả

← Mục lục

Liên kết đến đây