Những thói hư tật xấu của người Việt/17

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Dễ dãi trong quan hệ

(Phan Khôi, cái quyền sở hữu trung lập, Sài Gòn, năm 1930)

Người An Nam mình có tính hay xều xào[1] ra chỗ đồng tiền phân bạc thế nào xong thì thôi không có nè nóc[2] gì cho lắm. Cái tính ấy ở đời nay là tính xấu. Vì khi xều xào của mình chẳng nói làm chi, còn khi mà xều xào đến của người ta thì họ không có nể đâu, nói ngay trước mặt mình rằng chú là đồ ăn cắp.

Chú thích[sửa]

  1. Làm ra vui vẻ, không quản thiệt hơn.
  2. Chưa rõ nghĩa. Có thể hiểu là suy bì hơn thiệt(?)

← Mục lục

Liên kết đến đây