Những thói hư tật xấu của người Việt/192

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Học đòi vặt vãnh bỏ qua chuyện lớn

(Nguyễn Bá Học, Di ngôn, do Nguyễn Bá Trác thuật, Nam Phong, 1921)

Quái lạ cho người đời, hễ ai bảo cải lương lối nhà cửa ở, hay là cải lương cách ăn mặc bắt chước theo lối Âu Tây, thời đua nhau như vịt; còn nhỡ ai khuyên bảo nên cải lương những thói xấu nết hư -- chốn hương thôn không nên tranh giành kiện tụng nhau, ở với bè bạn thời phải giữ lòng trung tín -- thời dẫu nói rát cổ bỏng họng cũng chỉ lờ đi, chớ không thèm nghe.


← Mục lục

Liên kết đến đây