Những thói hư tật xấu của người Việt/2

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Kéo bè kéo cánh nắm giữ quyền lực

(Phan Kế Bính,Việt Nam phong tục, năm 1915)

Xét cách bầu cử tổng lý của ta khi xưa thật lắm phiền nhiễu mà phần nhiều dùng cách tư tình[1], những người làm việc chẳng qua lại là con cháu họ hàng với những chức sắc kỳ mục. Trừ ra những làng khó khăn không ai muốn làm không kể, còn về các làng tốt bổng[2], con cái nhà có thế lực tranh nhau mà ra, có mấy khi lọt vào tay người khác được. Vì thế lý dịch hay có bè đảng, mà nhất là hay a dua với hàng kỳ mục[3] để dễ cho sự thầm vụng của mình.

Chú thích[sửa]

  1. Tức sử dụng những mối quan hệ cá nhân
  2. Có nhiều quyền lợi
  3. Kỳ mục là những người có thế lực nói chung, còn lý dịch là những người đương làm việc, đương nắm quyền

← Mục lục

Liên kết đến đây