Những thói hư tật xấu của người Việt/210

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Tham lợi dẫn đến vô cảm

(Phan Bội Châu, Việt Nam quốc sử khảo, 1908)

Chứng bệnh [tham lam] ấy, người các nước tuy có ít nhiều, nhưng người nước ta 25 triệu ai nấy cũng có.

Tục ngữ có câu: “Cơm ai đầy nồi nấy”, lại có câu “thử thân bất độ, độ hà thân”[1], lại có câu rằng “Con vua vua dấu con chấu chấu yêu”.

Đọc bấy nhiêu lời thì biết rằng trong ruột người nước ta viết dọc viết ngang, vach xuôi vạch ngược chỉ có một chữ tham; mà ở trong chữ tham chỉ có vài nét lợi riêng là vừa hết bút mực.

Chú thích[sửa]

  1. thân này không cứu vớt thì cứu vớt thân nào?

← Mục lục

Liên kết đến đây