Những thói hư tật xấu của người Việt/211

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Không biết hợp quần

(Phan Bội Châu, Cao đẳng quốc dân, 1928)

Người ngoại quốc coi thường dân ta, họ nói rằng “không có nổi một đoàn một nhóm nào từ ba người trở lên “; câu nói đó thoạt mới nghe tưởng là quá đáng, nhưng xét cho đến tình hình xã hội tinh thần dân chúng thì thấy tan tan tác tác, rạc rạc rời rời, ghét nhau, ngờ nhau, ai lo thân nấy, bảo rằng không có nổi một đoàn một nhóm ba người thật bụng với nhau, thật cũng chẳng oan.


← Mục lục

Liên kết đến đây