Những thói hư tật xấu của người Việt/215

Từ VLOS
Bước tới: chuyển hướng, tìm kiếm

Danh dự bị hiểu sai lạc và mang ra mua bán

(Phạm Quỳnh, Danh dự luận, Nam phong, 1919)

Xã hội ta xưa nay coi mọi người ai cũng như ai, bé thuộc quyền bố mẹ, lớn thuộc quyền vua quan; từ thuở nhỏ đến tuổi già, xã hội đã chỉ sẵn cái đường lối nhất định cho mà theo, theo được đúng thời xã hội đãi cho phẩm vị cho lợi quyền, và coi đó là danh dự. Thuận theo xã hội ắt sẽ có danh giá. Được xã hội khen thời lương tâm có chê cũng vẫn là có danh dự. Nhưng mà những cái ấy người ta có thể mua được cả. Danh dự đã là một thứ có thể bán buôn thời giá trị không đáng bao nhiêu nữa.


← Mục lục

Liên kết đến đây